Pravilnik

 

PRAVILNIK

O NAGRADI JOSIPA VANCAŠ

ZA DOBROTVORKU GODINE

 

Članak 1.

Ovim se pravilnikom utvrđuju pravila i uvjeti dodjele nagrade ‘Josipa Vancaš – dobrotvorka godine’, sastav i djelokrug Povjerenstva za dodjelu nagrade te druga pitanja od značaja u postupku dodjele nagrade.

 

Pravila dodjele nagrade

Članak 2.

Nagrada Josipa Vancaš za dobrotvorku godine dodjeljuje se za izuzetno zalaganje i djelovanje u društvu te promicanje vrijednosti općeg dobra u hrvatskom društvu.

Članak 3.

Nagrada Josipa Vancaš za dobrotvorku godine dodjeljuje se jednom godišnje.

Članak 4.

Zaklada Zamah raspisuje javni poziv s propisanim kriterijima i zadanim rokom za dostavu prijedloga kandidatkinja za nagradu. Javni poziv šalje se medijima, oglašava na internetskoj stranici Zaklade Zamah te internetskim stranicama organizacija koje su spremne bez naknade oglasiti poziv. Prijedlozi kandidatkinja dostavljaju se u pismenom obliku na propisanim obrascima i uz propisane priloge na adresu Zaklade Zamah od dana objave javnoga poziva na mrežnim stranicama Zaklade Zamah (www.dobrotvorka.zamah.hr) do zadanoga roka.

Članak 5.

Sredstva za financiranje nagrade su sredstva prikupljena od donacija i sponzora.

 

Kriteriji za dodjelu nagrade

Članak 6.

Za titulu dobrotvorke godine moguće je predložiti državljanku RH koja

  • svojim djelovanjem pridonosi jačanju uloge žena u društvu
  • pozitivno utječe na život šire društvene zajednice kojoj vidljivo pridonosi svojim djelovanjem
  • sudjeluje u dobrotvornim akcijama i/ili davanju priloga neprofitnim organizacijama
  • potiče i usmjerava druge na davanje potpore organizacijama koje djeluju na rješavanju problema u zajednici
  • potiče druge osobe da postanu dobročinitelji

Nije moguće predlagati skupine osoba ni organizacije.

 

Predlagatelji i način predlaganja kandidatkinja

Članak 7.

Prijedlog kandidatkinje za nagradu dostavlja se na propisanom obrascu objavljenom na internetskoj stranici www.dobrotvorka.zamah.hr.

Kandidatkinja mora biti upoznata s kandidaturom i potpisati pismenu izjavu o istinitosti navedenih podataka te pristanku na sudjelovanje u izboru, uz privolu za dostavu i objavu fotografija, informacija, videomaterijala itd. bez ograničenja.

Obrazac izjave o točnosti navedenih podataka i pristanku na sudjelovanje u izboru sastavni je dio obrasca za prijavu i objavljen je na internetskoj stranici izbora.

Pravo na podnošenje prijedloga imaju svi punoljetni državljani i državljanke Republike Hrvatske te sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Zaklade Zamah.

Jednu osobu predlaže najmanje pet osoba koje nisu u rodbinskoj vezi s predloženom kandidatkinjom.

Isti predlagatelji mogu predložiti više kandidatkinja, ali na zasebnim obrascima.

Uz obrazac prijave i obrazac pristanka potrebno je dostaviti i najmanje 5 fotografija u elektroničkom obliku koje prikazuju kandidatkinju u aktivnostima navedenim u obrazloženju te najmanje jedan kvalitetan portret. Poželjno je dostaviti i videozapise i sličan materijal ili poveznice na objavljene materijale koji prikazuju kandidatkinju u različitim aktivnostima.
Kandidatkinja može odustati od izbora bez dodatnih obrazloženja do otvaranja internetskoga glasovanja.

Naknadno povlačenje potpisa jednog ili više predlagatelja nakon potvrđene prijave kandidatkinje nema utjecaja na status kandidatkinje.

 

Postupak izbora

Članak 8.

Postupak izbora se odvija na sljedeći način:

  1. Povjerenstvo za dodjelu nagrade razmatra valjanost pristiglih prijava. Sve se prijave sa svim podacima o kandidatkinji i predlagateljima nakon potvrde svih članova povjerenstva upućuju u objavu na stranici i uključuju u izbor. Nepotpune se prijave (bez svih traženih podataka o kandidatkinji, bez popratnog foto ili videomaterijala ili bez kontakt podataka prijavitelja) odbijaju. Povjerenstvo za dodjelu nagrade može zatražiti dopunu dostavljenih prijava.
  2. Imena predloženih kandidatkinja objavljuju se na mrežnim stranici Zaklade Zamah (dobrotvorka.zamah.hr) po isteku roka za prijavu kandidatkinja i otvara se internetsko glasovanje do propisanoga roka.
  3. Po isteku propisanoga roka Povjerenstvo za dodjelu nagrade prikuplja podatke o glasovanju i predlaže Upravnom odboru Zaklade Zamah kandidatkinju za nagradu. Upravni odbor donosi odluku o izboru dobitnice nagrade. Odluka Upravnog odbora Zaklade Zamah je konačna.
  4. Nagrada se dodjeljuje u obliku statue, diplome ili u novcu sukladno odluci Upravnog odbora.
  5. Svake se godine može dodijeliti po jedna nagrada. Nagrada se istoj osobi može dodijeliti samo jedanput.

 

Povjerenstvo za dodjelu nagrade

Članak 9.

Povjerenstvo za dodjelu nagrade ima 4 člana/ice; po jedan/jedna iz organizacija civilnog društva, medija i poslovnog sektora, a četvrti je član Povjerenstva upravitelj Zaklade Zamah. Članovi/ice Povjerenstva biraju se na mandat od 3 godine, nakon kojega mogu biti ponovo birane. Upravni odbor Zaklade Zamah potvrđuje izbor članova/ica Povjerenstva.

Članovi povjerenstva ne smiju biti u srodstvu ni s jednom kandidatkinjom.

 

Prijelazne i završne odredbe

Članak 10.

Nagrade i priznanja trajno su vlasništvo pojedinaca kojima su uručene i ne mogu im se oduzeti.

Članak 11.

Nagradu je moguće dodijeliti i posmrtno. U tom slučaju nagradu preuzimaju članovi obitelji.

Članak 12.

Na usvojene odluke Upravnog odbora o priznanjima i nagradama nema prava žalbe.

Članak 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja na sjednici Upravnog odbora Zaklade Zamah.

 

Zagreb, 28. rujna 2015.

 

                                                                                                     Upravitelj Zaklade Zamah

Drago Vručinić

Dobrotvorka – nagrada za ženu dobrotvorku godine © 2011. Zaklada Zamah. Sva prava zadržana.